ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน


 • แจ้งเรื่องร้องเรียน
 • ตรวจสอบสิทธิ์ประโยชน์

 • ตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพ (ทุกสิทธิ)
 • สิทธิ์ประกันสังคม

 • หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

  สิทธิ์ประกันสังคม

  C Plus Center

  ห้องรับรอง VIP Loung

 • บริการห้องรับรอง VIP สำหรับผู้อุปการคุณและผู้ทำคุณประโยชน์
 • ห้องตรวจ VIP Clinic

 • ห้องตรวจสำหรับผู้อุปการคุณและผู้ทำคุณประโยชน์
 • บุคคลทั่วไป

 • - แนะนำการให้บริการ
 • - ขอรับประวัติการรักษาและหลักฐานทางการแพทย์
 • - บริการสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพและสวัสดิการสังคม
 • - รับส่ง-ต่อ (Referral Center)


 • การบริหารจัดการ


     วัน/เวลา

 • ให้บริการตั้งแต่เวลา 07.30 น. - 24.00 น.(หมุนเวียน) ไม่พักเที่ยง
 •    บุคลากร

 • เป็นตัวแทนจากหน่วยงานสังกัดฝ่ายอำนวยการ และฝ่ายบริการพยาบาล
 •    หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 • หน่วยงานสิทธิประโยชน์ผู้ป่วย ร่วมกับ มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์